Điều Khoản Và Điều Kiện

  • 23/04/2021

Khi sử dụng Tradepro Signal, bạn phải đồng ý với chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng được nêu dưới đây. Hãy xem các điều khoản này thật cẩn thận, vì nó bao gồm chi tiết các dịch vụ mà chúng tôi sẽ cung cấp và quy định các nghĩa vụ và quyền lợi giữa bạn và Tradepro. Nếu có bất kỳ mục nào trong tài liệu này mà bạn không hiểu hoặc bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 

Điều Khoản Và Điều Kiện

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TÍN HIỆU

 

Khi sử dụng Tradepro Signal, bạn phải đồng ý với chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng được nêu dưới đây.

Hãy xem các điều khoản này thật cẩn thận, vì nó bao gồm chi tiết các dịch vụ mà chúng tôi sẽ cung cấp và quy định các nghĩa vụ và quyền lợi giữa bạn và Tradepro. Nếu có bất kỳ mục nào trong tài liệu này mà bạn không hiểu hoặc bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Tradepro, sau đây gọi là 'Công ty', cung cấp các tín hiệu tự động thông qua trang web của mình bằng cách thông báo cho khách hàng thông qua một thiết bị tùy chỉnh (áp dụng phí đăng ký). 

Khách hàng có thể truy cập website Tradepro.edu.vn, vào mục “Tín hiệu” để được thham khảo các thông tin và tín hiệu của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ áp dụng phí với các tín hiệu Premium.

Tất cả các thông tin được đăng tải được cho là đến từ các nguồn đáng tin cậy, Công ty, không đảm bảo tính chính xác, đúng đắn hoặc đầy đủ của thông tin có sẵn từ dịch vụ của mình và do đó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh. Tradepro Signal không đưa ra lời khuyên đầu tư, cũng như không đưa ra bất kỳ khuyến nghị và / hoặc lời khuyên đầu tư được cá nhân hóa nào trong việc đưa ra quyết định giao dịch. Không có đảm bảo nào được thực hiện rằng bất kỳ người dùng nào của dịch vụ này sẽ hoặc có khả năng đạt được kết quả do tiện ích đưa ra. Thường có sự khác biệt lớn giữa hiệu suất lý thuyết và kết quả thực tế mà bất kỳ nền tảng giao dịch nào đạt được sau này. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng liên quan đến thị trường nói chung hoặc đến việc triển khai cụ thể bất kỳ tín hiệu nào có thể ảnh hưởng đến kết quả mua / bán giao dịch thực tế.

Trước khi bắt đầu giao dịch, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã xem xét toàn bộ tình hình tài chính của mình, bao gồm cả các cam kết tài chính và bạn hiểu rằng giao dịch mang tính đầu cơ cao khiến bạn có thể bị thua lỗ đáng kể.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về các hành vi, thiếu sót hoặc liên quan đến việc trì hoãn hoặc không gửi bất kỳ phương tiện thông báo nào liên quan đến cảnh báo tín hiệu hoặc cảnh báo sự kiện. Không nên cho rằng các phương pháp, kỹ thuật hoặc chỉ số được trình bày trên tiện ích con này sẽ mang lại lợi nhuận hoặc chúng sẽ không dẫn đến thua lỗ. Lời khuyên được đưa ra trên tiện ích chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Các thiết lập này không thuộc bất kỳ thứ tự nào để mua hoặc bán. Công ty không chịu trách nhiệm về hoạt động và kết quả giao dịch của bạn, kết quả trong quá khứ không nhất thiết phải chỉ kết quả trong tương lai.

Chúng tôi bảo lưu quyền, bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, ngừng cung cấp, thiết kế lại, sửa đổi, nâng cao, thay đổi, vá lỗi Website và / hoặc Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn, cấu trúc, thông số kỹ thuật, điều hướng, tính năng "giao diện" và các yếu tố khác của Website và / hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Hơn nữa, Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật thông tin hiển thị trên trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào và Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc chấm dứt, gián đoạn, chậm trễ hoặc không chính xác của bất kỳ Thông tin Thị trường nào.

Thông tin tài chính mà chúng tôi đăng trên trang web được cung cấp vì lợi ích người dùng và như vậy, bạn cam kết không được phép liên kết hoặc bất kỳ hình thức phân phối lại hoặc tái sử dụng thông tin nào cho bất kỳ người dùng không được ủy quyền nào.

Điều Khoản Và Điều Kiện

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và quyền hạn

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.  CÔNG TY KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO DO CHÚNG TÔI CUNG CẤP LÀ CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN HOẶC HỮU ÍCH, RẰNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI SẼ HOẠT ĐỘNG TOÀN QUỐC, KHÔNG CÓ LỖI, BẢO MẬT HOẶC AN TOÀN HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI SẼ CÓ CHỨC NĂNG MÀ KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ, TRẢ LỜI HOẶC KHÔNG HIỆU QUẢ. CHÚNG TÔI KHÔNG KIỂM SOÁT VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC KIỂM SOÁT CÁCH THỨC HOẶC KHI NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC HÀNH ĐỘNG HOẶC THÔNG TIN (BAO GỒM NỘI DUNG) CỦA NGƯỜI DÙNG CHÚNG TÔI HOẶC BÊN THỨ BA KHÁC.

Trách nhiệm hữu hạn.   CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ LỢI NHUẬN NÀO MẤT HOẶC HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, THIỆT HẠI VÔ CÙNG, CÁ NHÂN HOẶC BẤT CỨ SỰ CỐ LIÊN QUAN ĐẾN, PHÁT SINH NGOÀI HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÚNG TÔI, CHÚNG TÔI HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, NGAY CẢ NẾU CÁC BÊN CÓ DẤU HIỆU ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

 

Các dịch vụ của chúng tôi

 

Dịch vụ của chúng tôi có thể bị gián đoạn, bao gồm cả việc bảo trì, nâng cấp, lỗi mạng hoặc thiết bị. Chúng tôi có thể ngừng một số hoặc tất cả Dịch vụ của mình, bao gồm một số tính năng nhất định và hỗ trợ cho một số thiết bị và nền tảng nhất định vào bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi có thể sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, chẳng hạn như nếu bạn vi phạm văn bản hoặc tinh thần của Điều khoản của chúng tôi hoặc tạo ra tổn hại, rủi ro hoặc khả năng tiếp xúc pháp lý cho Tradepro Signals.

 

Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

 

Bạn phải sử dụng Tradepro Signals theo Điều khoản và chính sách của chúng tôi. 

Sử dụng hợp pháp và được chấp nhận.  Bạn đồng ý chỉ sử dụng Tradepro Signals cho các mục đích hợp pháp, được ủy quyền và được chấp nhận. Bạn sẽ không sử dụng (hoặc hỗ trợ người khác sử dụng) Dịch vụ của chúng tôi theo những cách vi phạm hoặc vi phạm các quyền của Tradepro Signals, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác, bao gồm quyền riêng tư, công khai, sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.

Gây tổn hại cho Tradepro Signals.  Bạn không được (hoặc hỗ trợ người khác) truy cập, sử dụng, sửa đổi, phân phối, chuyển giao hoặc khai thác Dịch vụ của chúng tôi theo cách thức trái phép hoặc theo những cách gây hại cho Tradepro Signals, Dịch vụ của chúng tôi hoặc hệ thống. Ví dụ: bạn không được (a) có được hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc hệ thống của chúng tôi; (b) phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Dịch vụ của chúng tôi; (c) tạo tài khoản sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thông qua các phương tiện trái phép hoặc tự động; (d) thu thập thông tin về người dùng của chúng tôi theo bất kỳ cách thức trái phép nào; hoặc (e) bán, cho thuê hoặc tính phí Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của bên thứ ba.  Dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép bạn truy cập, sử dụng hoặc tương tác với các trang web, ứng dụng, nội dung của bên thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ khác. Khi bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, các điều khoản và chính sách bảo mật của họ sẽ chi phối việc bạn sử dụng các dịch vụ đó.

Thông tin bạn cung cấp / Thông tin tài khoản / Quyền riêng tư của dữ liệu người dùng. Tradepro Signals không bán, cho thuê hoặc kiếm tiền từ dữ liệu hoặc nội dung cá nhân của bạn theo bất kỳ cách nào - từ trước đến nay. Chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác không thể truy cập thông báo của Tradepro Signals vì chúng luôn được mã hóa đầu cuối, riêng tư và an toàn. Bạn đăng ký số điện thoại khi tạo tài khoản Tradepro Signals. Số điện thoại được sử dụng để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn và những người dùng Tradepro Signals khác. Bạn có thể tùy chọn thêm thông tin khác vào tài khoản của mình, chẳng hạn như tên hồ sơ và ảnh hồ sơ. Thông tin này được mã hóa đầu cuối.

 

Quyền lợi của bạn và Giấy phép của Tradepro Signals

 

Quyền lợi của bạn.  Bạn sở hữu thông tin bạn gửi qua Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có quyền đối sử dụng số điện thoại bạn để đăng ký tài khoản Tradepro Signals của mình.

Quyền lợi của Tradepro Signals. Chúng tôi sở hữu tất cả bản quyền, nhãn hiệu, tên miền, biểu tượng, trang phục thương mại, bí mật kinh doanh, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Bạn không được sử dụng bản quyền, nhãn hiệu, tên miền, biểu tượng, trang phục thương mại, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng tôi trừ khi bạn có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Giấy phép của Tradepro Signals cho bạn. Tradepro Signals cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, có thể thu hồi, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo các Điều khoản này.

Nếu chúng tôi quyết định ngừng cung cấp Dịch vụ, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách cung cấp thông báo ít nhất 3 (ba) ngày theo lịch (có thể được cung cấp qua email, fax, v.v.); 

Để biết thêm thông tin về cách gửi đơn khiếu nại với chúng tôi hoặc về các thủ tục xử lý khiếu nại của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại đây:  tradepro.edu@gmail.com

 

Chính sách hoàn tiền & hủy Dịch vụTradepro Signals cho thành viên cao cấp

 

Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ đã mua, bạn có thể yêu cầu hoàn lại toàn bộ tiền trong 10 ngày đầu tiên đăng ký, sau 10 ngày đầu tiên đó, bạn sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại phí đăng ký của dịch vụ Premium. Xin lưu ý rằng điều này không bao gồm các ưu đãi của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích khách hàng dùng thử dịch vụ trong những ngày đầu sau khi mua hàng để đảm bảo dịch vụ phù hợp với nhu cầu của họ.

Nếu bạn muốn hủy đăng ký / tư cách thành viên của mình, bạn có thể làm như vậy từ trang tài khoản người dùng của mình trước khi đến hạn thanh toán tiếp theo. Để yêu cầu hoàn lại tiền hoặc nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách này hoặc dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: tradepro.edu@gmail.com hoặc liên hệ Hotline CSKH: 08 468 79799

 

 

 

 

HOTLINE ZALO TELEGRAM BACKTOP
Nhiều bài viết hơn
RobotPro - Giao dịch tự động

RobotPro - Giao dịch tự động

  • 10/06/2021
CoppyTrade Lợi Nhuận hơn 100% - ExnessSocial

CoppyTrade Lợi Nhuận hơn 100% - ExnessSocial

  • 10/06/2021
Khuyến Mãi 50% - Sàn XM

Khuyến Mãi 50% - Sàn XM

  • 10/06/2021
Nap/Rút nhanh nhất - Sàn EXNESS

Nap/Rút nhanh nhất - Sàn EXNESS

  • 10/06/2021
Zalo Tín Hiệu - Sàn Chuẩn VTMarkets

Zalo Tín Hiệu - Sàn Chuẩn VTMarkets

  • 10/06/2021

Đăng ký học online

Nếu học viên thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, vui lòng chuyển khoản học phí vào thông tin tài khoản bên dưới.

NỘI DUNG: Tên học viên_ SĐT _ Chương Trình Đăng Ký

Thông tin tài khoản

Ngân Hàng Quân Đội MB Bank

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Đào Tạo Quốc Tế

Số TK: 1161 1666 68888

Chọn khóa học

Đăng Ký Trải Nghiệm Bot Có Lợi Nhuận